สถานี :
วันที่ : วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2566
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยส่วนภูมิภาค