สถานี :
วันที่ : วันอังคารที่ 31 มกราคม 2566
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยส่วนภูมิภาค