คุณกำลังรับฟัง สวท.กทม
Play
สวท.กทม
โดยที่กรมประชาสัมพันธ์มีภารกิจหลักในการดำเนินการงานด้านการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารมวลชนเพื่อให้การดำเนินงานประชาสัมพันธ์ของชาติเป็นไปอย่างมีระบบ ด้วยการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนและประชาคมโลก
สถานี : สวท.กทม
วันที่ : วันอังคารที่ 31 มกราคม 2566
ผังรายการ สวท.กทม
เวลา รายการ
ดาวน์โหลดผังรายการประจำเดือน
รายการวิทยุมาใหม่